Oferta wielu towarzystw:
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
 • Ubezpieczenia IMEX
Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią korzystną formę zabezpieczeń i przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Rodzaje gwarancji:
• Gwarancja zapłaty wadium
• Gwarancja należytego wykonania kontraktu
• Gwarancja usunięcia wad i usterek